Sortejos setmanals de vals de compra

Cada setmana sortegem de vals de compra de 50 euros al Mercat Central de Sabadell.

 

Aquí teniu les bases:

BASES REGULADORES DELS SORTEJOS SETMANALS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL

 

 1. Definició de la campanya

L’objectiu d’aquesta campanya és sortejar 2.400 euros en  vals de compra entre les persones que siguin titulars d’una targeta client del Mercat Central de Sabadell i, comprin al Mercat Central de Sabadell durant el període de temps comprès entre els dies 19 de juny i 16 de desembre de 2017. La promoció consisteix en 1 o 2 sortejos setmanals d’un val de compra de 50 euros cadascun (físicament són 5 vals de compra de 10 euros per premi)

 

2. Qui pot participar en la promoció

Poden participar en la promoció, exclusivament, totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys, que essent clients del Mercat Central de Sabadell, siguin a la vegada titulars de la Targeta Client d’aquest mercat.

N’estan expressament exclosos:

- les persones jurídiques

- els concessionaris del Mercat Central de Sabadell, les persones que visquin amb ells (a la mateixa casa) i els seus empleats.

 

3. Vigència de la promoció

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre els dies 19 de juny i 16 de desembre de 2017, ambdós inclusivament.

 

4. Validesa dels vals de compra                         

Elsvals de compra sortejats entre els dies 19 de juny i 30 de setembre tindran validesa fins el dia 31 de desembre de 2017 i els vals de compra sortejats entre el dia 1 d’octubre i 16 de desembre tindran validesa fins el dia 16 de març de 2018. Els vals de compra seranvàlids per a compres superiors a 10 euros a les paradesdel Mercat Central de Sabadell.

 

5. Com participar en la promoció

Les persones poden participar en aquests sorteigs en el moment en què, efectuant una compra en les parades del Mercat Central, paguin i donin a la parada on estiguin comprant, la targeta client del mercat perquè la passin pel lector de targetes adherit al les pantalles tàctils del sistema informàtic. 

 

6. Mecanisme del sorteig i dates dels sorteigs

Principio del formulario

La distribució dels premis es realitzarà mitjançant el sistema informàtic de Moments Guanyadors, d'acord amb la següent mecànica:

Hi haurà 48 Moments Guanyadors distribuïts durant tot el període promocional i es determinaran de forma totalment aleatòria mitjançant una aplicació informàtica que s’anomena imercat admin.

 

El Mercat Central de Sabadell disposa d’un arxiu informàtic amb les dades de tots els titulars de les targetes client del mercat.

 

Participen en el o els sorteigs d’una setmana aquelles persones titulars de la targeta client del mercat que, en els moments guanyadors de la setmana, comprin en el Mercat Central de Sabadell.

 

La participació en un sorteig té lloc en el moment en què finalitza una compra en una parada del mercat i el comprador entrega al paradista la targeta client del mercat, a fi i efecte de què la passi pel lector de targetes del sistema informàtic.

Centralitzadament, i mitjançant un procés informàtic, s’aplica una funció d’aleatorietat basada en el nombre total de registres del període de temps establert per a cada sorteig,

Els usuaris que participin en aquesta promoció i coincideixin amb un Moment Guanyador obtindran un dels premis dels descrits a les presents bases.

Donada la mecànica del sistema, no serà possible la compareixença d’un notari.


En cas de renúncia a algun premi, la Junta Directiva del Mercat Central es reserva el dret d’afegir-lo o no a sortejos posteriors a aquest.

Final del formulario

Els moments guanyadors es distribuiran de la següent manera:  

- durant les setmanes compreses entre els dies 19 de juny i 30 de juliol, es realitzaran 2 sortejos a la setmana

- durant les setmanes compreses entre els dies 31 de juliol i 27 d’agost es realitzarà 1 sorteig cada setmana,

- durant les setmanes compreses entre els dies 28 d’agost i 16 de desembre, es realitzaran 2 sortejos cada setmana

 

7.Premis            
Els premis d’aquesta promoció són 48 vals de compra de 50 euros cadascun. Físicament són 240 vals de 10 euros per al total de premis.

Els premis són lliurats a les persones guanyadores físicament, NOMÉS a la parada d’Atenció Ciutadana del Mercat Central de Sabadell, prèvia identificació.

 

8.Notificació
La notificació als guanyadors de l’obtenció del premi comporta l’inici del termini d’un mes (30 dies naturals) en què s’ha d’acceptar el premi. En el cas de què un premi no sigui acceptat dins d’aquest termini, per algun dels premiats, es considerarà que aquest guanyador renuncia al premi.

Si el càlcul del termini d’acceptació generés algun dubte, aleshores el període de temps d’acceptació de 30 dies naturals es començarà a comptar des de l’endemà del dia del sorteig on aquella targeta client hagi resultat premiada.

 

9. Fiscalitat i canvis

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els guanyadors oficials no podran canviar el premi per diners en efectiu. El Mercat Central de Sabadell es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus clients, així com de substituir el premi de la promoció per un altre del mateix valor, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en què ho consideri oportú.  

 

10. Comunicació als guanyadors

El Mercat Central de Sabadell comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, mitjançant via telefònica o electrònica o per d’altres mitjans que en el seu moment es considerin oportuns. En cas de no localitzar el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.

 

11. Acceptació del premi

L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la recollida del premi.

L’acceptació del premi, comporta l’autorització al Mercat Central de Sabadell de fer-li una fotografia i publicar-la a la seva web i xarxes socials, per a la publicitat i promoció del Mercat Central de Sabadell.

 

12.     Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, li informem que, com a titular de la targeta client del Mercat, les seves dades formen part dels fitxers titularitat del Mercat i ens autoritza a que les seves dades personals inclosa la seva imatge en cas de ser guanyador siguin incorporades a un fitxer titularitat del Mercat Central de Sabadell (UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL) amb domicili en la Plaça del Mercat, s/n 08201, de Sabadell (Barcelona) amb la finalitat de gestionar la participació del titular de les dades en el present sorteig i, gestionar el lliurament del premi, si escau.

Així mateix, els guanyadors autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge, siguin publicats a la nostra pàgina web, a xarxes socials o a d’altres publicacions, amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i activitats del mercat.
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit, juntament amb fotocòpia del seu DNI, al Mercat Central de Sabadell, Plaça del Mercat s/n 08201, de Sabadell (Barcelona).

 

13.     Situacions excepcionals

Si per raons de funcionament del sistema informàtic o, de la gestió dels sorteigs, alguna setmana (dins del període de promoció) no surt el moment o moments guanyadors que estaven previstos, el Mercat Central es reserva el dret d’allargar (o no) la promoció en un nombre de moments iguals als què no hi hagi hagut premi o, d’organitzar un altre sorteig amb aquests premis que no han sortit.  

Qualsevol dubte o qüestió que generi la seva aplicació o/i el funcionament del sistema informàtic serà resolt per la Junta Directiva de la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell. La participació en els sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

14.      Dipòsit de les bases

Aquestes bases seran dipositades en el Mercat Central de Sabadell i fetes públiques a través del plafó d’informació del mercat i la web www.mercatcentralsabadell.com