Carnestoltes al Mercat Central

Dissabte 10 de febrer, Gran concurs infantil de disfresses al Mercat Central de Sabadell.

 

Aqui teniu les bases i al final de tot, el full d'inscripció.

Bases del concurs infantil de disfresses 2018

    del Mercat Central de Sabadell 

 

DATA, HORA I LLOC

El concurs tindrà lloc el dissabte dia 10 de febrer de 2018, al mig Mercat Central de Sabadell, a les 11hores.

 

PARTICIPANTS

Podran participar totes les nenes i nens, de 3 a 13 anys que, inscrites prèviament, portin disfressa. Els nens i nenes hauran de tenir la corresponent autorització dels seus pares o tutors i anar acompanyats per ells. Aquesta autorització tindrà validesa de declaració responsable. Es podrà sol·licitar llibre de família o documentació acreditativa de la filiació. En cas contrari, no podran participar.

 

CATEGORIES

S’estableix una sola categoria amb tres premis iguals per als tres primers classificats, que serà un patinet amb un valor econòmic aproximat de 100€.

Es considerarà grup o parella, el conjunt de 2 o més persones disfressades que comparteixin una temàtica comú evident. 

A efectes de participació, els grups o parelles es consideraran com un sol participant i, només podrà ser premiat o tot el grup (o parella) en conjunt o un sol dels seus participants (a escollir pel grup) però, en qualsevol cas, només podrà guanyar un sol premi.

 

VALORACIONS

A efectes del concurs, es valorarà l’efecte que produeixi al jurat la disfressa. El jurat no admetrà disfresses que consideri ofensives.

 

JURAT

El jurat, que estarà format per representants de diversos àmbits de la ciutat, estarà facultat per decidir en aquells aspectes que no estiguin recollits en les presents bases o que presentin algun dubte en la seva aplicació i, la seva decisió serà inapel·lable fins i tot en el cas de què algun premi es pugui declarar desert.

 

ACCEPTACIÓ DEL PREMI

El premi és personal i intransferible no podent, els guanyadors, cedir-lo a un tercer.

L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la recollida del premi.

Hauran d'acceptar i recollir el premi els pares del menor o en defecte d'això, l'adult que els acompanyi i hagi estat autoritzat pels pares. Si algun dels guanyadors no assisteix a l’acte d’entrega, el seu premi  s’assignarà al següent classificat.

 

LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte del Jurat es farà públic al finalitzar el concurs i  el premi s’entregarà personalment als guanyadors just en aquell moment. 

Les imatges que enregistri l’organització durant el transcurs de la desfilada i, de l’entrega de premis, podran ser publicades a la web del Mercat Central, a les xarxes socials on el mercat hi tingui presència, a la seva intranet i/o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del mercat.

 

FISCALITAT I CANVIS

Els premis estan subjectes a la retenció fiscal corresponent i la responsabilitat correspon exclusivament al premiat, eximint de qualsevol responsabilitat a l'entitat promotora del present concurs.

El valor de mercat de cada premi és d’aproximadament 100€uros.

De conformitat amb la normativa de l’Impost sobre l’IRPF, tots els premis de valor inferior a 300,01 euros estant exempts de retenció o ingrés a compte.

Els guanyadors no podran canviar el premi pel seu valor en metàl·lic.

 

INSCRIPCIONS

Les inscripcions, que seran gratuïtes, cal fer-les a la parada d’Atenció Ciutadana del mercat, el mateix dia, de les 10 a les 11 del matí. La inscripció es podrà tancar abans si l’organització considera que ja hi ha prou inscrits. Un cop tancada la inscripció, no s’admetrà cap més participant al concurs. 

Els fulls d’inscripció podran trobar-se a la parada d’Atenció Ciutadana del Mercat Central i a la web del Mercat Central.

 

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 ens autoritza a que les seves dades personals, i les del seu fill o tutelat, siguin incorporades a un fitxer titularitat del Mercat Central de Sabadell (UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL) amb domicili en la Plaça del Mercat, s/n 08201, de Sabadell (Barcelona) amb la finalitat de gestionar la participació del titular de les dades en el present concurs i, gestionar el lliurament del premi, si escau.  

Així mateix, els representants legals o tutors de tots els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge (la imatge dels pares i del menor) siguin publicats a la nostra pàgina web, a xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del mercat, amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i activitats del mercat. Pel propi funcionament del concurs, no serà possible participar si no s'autoritza al tractament de la imatge. Per  casos especials, contacti amb la gerència del mercat i s’estudiaran.  

Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició així com revocar el consentiment atorgat, enviant un escrit, juntament amb fotocòpia del seu DNI, al Mercat Central de Sabadell, Plaça del Mercat s/n 08201, de Sabadell (Barcelona).  

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol dubte que generin aquestes bases serà resolt per la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell.

La inscripció i participació en aquest concurs implica l’acceptació    d’aquestes bases per part del participant i dels seus representants.

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE DISFRESSES DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL

 

 

 

Na/En........................................................................................................(nom i cognoms del pare, mare o tutor), amb DNI ............................................ telf./e-mail ................................................................................................................... i En/Na ....................................................................................................................(nom i cognoms del pare, mare o tutor),  amb DNI ..............................................., telf./e-mail ..................................................................................................................... en representació de ............................................................................................................... (nom del menor), autoritzem la seva participació al concurs de disfresses del MERCAT CENTRAL DE SABADELL i també la realització de fotografies o/i vídeo del nostre fill/tutelat i, en el seu cas, la seva posterior publicació a la pàgina web del mercat i xarxes socials així com als mitjans de premsa.

 

La participació suposa l'acceptació de les bases. Podeu consultar-les a www. mercatcentralsabadell.com i al plafó de cartells del Mercat Central de Sabadell

 

 

 

 

Signat .....................................................                   Signat ....................................................

 

(1)    Els menors hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta, i els seus pares hauran d'emplenar l'autorització. En cas contrari, pot no permetre’s la seva participació.

 

 

Sabadell, febrer de 2018

 

Aquest concurs està organitzat per la UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL i l’informem que les dades que ens faciliti (tant seves com del menor) s'incorporaran als fitxers titularitat de la UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL amb l'exclusiva finalitat de gestionar la participació del menor en el concurs i, en el cas de què resulti guanyador, per a informar-lo i entregar-li el premi obtingut.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment atorgat, en la PLAÇA DEL MERCAT S/N CP 08