Nous sorteigs a partir del dia 17 de desembre

Aquestes festes,  els vals de compra de 50 euros es sortejaran cada dia i a més, uns fantàstics lots i una capsa sorpresa. Sort!

 

BASES REGULADORES DELS SORTEJOS DE VALS DE COMPRA NADAL 2018 DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL.

  

1. Definició de la campanya

L’objectiu d’aquesta campanya és sortejar 1.400 euros en  vals de compra entre les persones que siguin titulars d’una targeta client del Mercat Central de Sabadell i, comprin al Mercat Central de Sabadell durant el període de temps comprès entre els dies 17 de desembre de 2018 i 5 de gener de 2019. La promoció consisteix en 1, 2 o 3 sortejos diaris (els dies en què el mercat obri al públic i estiguin inclosos dins del període de temps de la promoció) i diferents d’un val de compra de 50 euros cadascun (físicament són 5 vals de compra de 10 euros per premi)

 

2. Qui pot participar en la promoció

Poden participar en la promoció, exclusivament, totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys, que essent clients del Mercat Central de Sabadell, siguin a la vegada titulars de la Targeta Client d’aquest mercat.

N’estan expressament exclosos:

- les persones jurídiques

- els concessionaris del Mercat Central de Sabadell, les persones que visquin amb ells (a la mateixa casa) i els seus empleats.

 

3. Vigència de la promoció

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre el dia 17 de desembre de 2018 i el 5 de gener de 2019, ambdós inclusivament.

 

4. Validesa dels vals de compra                         

Els vals de compra tindran validesa entre els dies 17 de desembre de 2018 i 31 de març de 2019.

 

5. Com participar en la promoció

Les persones poden participar en aquests sorteigs en el moment en què, efectuant una compra en les parades del Mercat Central, paguin i donin a la parada on estiguin comprant, la targeta client del mercat perquè la passin pel lector de targetes adherit al les pantalles tàctils del sistema informàtic. 

 

6. Mecanisme del sorteig i dates dels sorteigs

Principio del formulario

La distribució dels premis es realitzarà mitjançant el sistema informàtic de Moments Guanyadors, d'acord amb la següent mecànica:

Hi haurà 28 Moments Guanyadors distribuïts durant tot el període promocional. Els dies, hores, minuts i segons guanyadors es determinaran de forma totalment aleatòria mitjançant una aplicació informàtica que s’anomena imercat admin.

 

El Mercat Central de Sabadell disposa d’un arxiu informàtic amb les dades de tots els titulars de les targetes client del mercat.

Participen en algun sorteig d’un dia aquelles persones titulars de la targeta client del mercat que, el dia del sorteig, comprin en el Mercat Central de Sabadell.

La participació en un sorteig té lloc en el moment en què finalitza una compra en una parada del mercat i el comprador entrega al paradista la targeta client del mercat, a fi i efecte de què la passi pel lector de targetes del sistema informàtic.

Centralitzadament, i mitjançant un procés informàtic, s’aplica una funció d’aleatorietat basada en el nombre total de registres del període de temps establert per a cada sorteig.

Els usuaris que participin en aquesta promoció i coincideixin amb un Moment Guanyador obtindran un dels premis dels descrits a les presents bases.

Donada la mecànica del sistema, no serà possible la compareixença d’un notari.

En cas de no coincidència d’un Moment guanyador amb cap usuari o la renúncia a algun premi, la Junta Directiva del Mercat Central es reserva el dret d’afegir-lo o no a sortejos posteriors a aquest.

Final del formulario

Els moments guanyadors es distribuiran de la següent manera:  

    * es realitzarà 1 sorteig cada matí (de 8 a 14 o de 8 a 15 hores, segons l’horari del mercat d’aquell dia)

    * es realitzarà 1 sorteig cada tarda (de 17.01 a 20.30h) dels dies que el mercat estigui obert en aquest horari

   * es realitzarà 1 sorteig durant les primeres hores de la tarda (de 14.01 a 17h) dels dies 21 i 28 de desembre de 2018 i 4 de gener de 2019.

 

7.Premis           
Els premis d’aquesta promoció són 28 vals de compra de 50 euros cadascun. Físicament són 140 vals de 10 euros per al total de premis.

 

8. Validesa dels vals

Els vals de compra seran vàlids per a compres superiors a 10 euros a les paradesdel Mercat Central de Sabadell. S’admetrà l’ús de diversos vals en compres de valors múltiples de 10 (en compres superiors a 20€, es podran fer servir 2 vals, superiors a 30€, 3 vals, etc.). Els vals no es podran bescanviar total o parcialment per diners.

Els premis són lliurats a les persones guanyadores físicament, NOMÉS a la parada d’Atenció Ciutadana del Mercat Central de Sabadell, prèvia identificació.

 

9.Notificació
La notificació als guanyadors de l’obtenció del premi comporta l’inici del termini d’un mes (30 dies naturals) en què s’ha d’acceptar el premi. En el cas de què un premi no sigui acceptat (o recollit) dins d’aquest termini, per algun dels premiats, es considerarà que aquest guanyador renuncia al premi. Donada aquesta situació, el premi es declararà desert.

Si el càlcul del termini d’acceptació generés algun dubte, aleshores el període de temps d’acceptació de 30 dies naturals es començarà a comptar des de l’endemà del dia del sorteig on aquella targeta client hagi resultat premiada.

 

10. Fiscalitat i canvis

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els guanyadors oficials no podran canviar el premi per diners en efectiu. El Mercat Central de Sabadell es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus clients, així com de substituir el premi de la promoció per un altre del mateix valor, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en què ho consideri oportú. 

 

11. Comunicació als guanyadors

El Mercat Central de Sabadell comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, mitjançant via telefònica o electrònica o per d’altres mitjans que en el seu moment es considerin oportuns. En cas de no localitzar el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.

 

12. Acceptació del premi

L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la recollida del premi.

L’acceptació del premi, comporta l’autorització al Mercat Central de Sabadell de fer-li una fotografia i publicar-la a la seva web i xarxes socials, per a la publicitat i promoció del Mercat Central de Sabadell.

 

13.     Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE)2016/679 General de Protecció de Dades Personals, li informem del tractament de les seves dades personals, a través d’un fitxer del que es responsable la  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADEL, per gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el lliurament del premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. Els destinataris  de la informació són  els participants  d’aquest concurs.El termini de conservació previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat d’emmagatzemar, però  en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així com la revocació del consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL en PLAÇA DEL MERCAT S/N, 08201, SABADELL, BARCELONA, per adreça electrònica a info@mercatcentralsabadell.com.

Igualment li informem que té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades pertinent.

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web del Mercat Central de Sabadell, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del Mercat Central de Sabadell amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors.

 

14.     Situacions excepcionals

Si per raons de funcionament del sistema informàtic o de la gestió dels sorteigs algun dels dies inclosos dins del període de promoció no surt algun premi (o cap), el Mercat Central es reserva el dret d’allargar (o no) la promoció en un nombre de dies igual als què no hi hagi hagut premi o d’organitzar un altre sorteig amb aquests premis que no han sortit. 

Qualsevol dubte o qüestió que generin l’aplicació d’aquestes bases i el funcionament del sistema informàtic seran resolts per la Junta Directiva de la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell. La participació en els sorteigs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Final del formulario

 

15.      Dipòsit de les bases

Aquestes bases seran dipositades en el Mercat Central de Sabadell i fetes públiques a través del plafó d’informació del mercat i la web www.mercatcentralsabadell.com

 

 

BASES REGULADORES DELS SORTEJOS DE LOTS DE NADAL 2018 DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL.

 

 

1. Definició de la campanya

L’objectiu d’aquesta campanya és sortejar 5 fantàstics lots de productes (i/o serveis) del mercat, valorats en uns 250€ cadascun (IVA inclòs), com a acció de promoció del mercat. El valor total del conjunt dels premis és de 1.250 euros.  

 

2. Qui pot participar en la promoció

Poden participar en la promoció, exclusivament, totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys, que siguin clients (compradors) del Mercat Central de Sabadell.

N’estan expressament exclosos:

- les persones jurídiques

- els concessionaris del Mercat Central de Sabadell, les persones que visquin amb ells (a la mateixa casa) i els seus empleats.

 

3. Vigència de la promoció

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre les 8 del matí del dia 17 de desembre de 2018 i les 13h del dia 22 de desembre de 2018.  Si l’organització ho considera, el període de promoció podrà començar algun dia abans.

 

4. Com participar en la promoció

Les persones poden participar en aquests sorteigs omplint alguna (o algunes) de les butlletes que podran trobar a les parades del Mercat Central de Sabadell en el moment d’efectuar alguna compra, durant el període de la promoció i, dipositant-la (un cop emplenada) a l’urna que trobaran al mig del mercat, abans dels sorteigs del dia 22 de desembre a les 13h. La participació en aquests sorteigs és totalment gratuïta. 

 

5. Mecanisme i data dels sorteigs

Els lots seran sortejats el dissabte 22 de desembre a les 13h al mig del mercat.

Cada lot tindrà un número. Es trauran 5 butlletes guanyadores, i per ordre, s’assignaran als diferents lots: butlleta 1, lot 1, butlleta 2, lot 2, butlleta 3, lot 3, butlleta 4, lot 4 i butlleta 5 lot 5. El lot 5 serà la capsa sorpresa.

Només es podrà assignar cada lot a una persona (i telèfon) diferent, de forma que si sortissin dues butlletes de la mateixa persona (o telèfon) aquesta butlleta repetida serà desestimada i es traurà, en aquest moment, una altra butlleta que la substituirà. L’objectiu és que els 5 lots vagin a 5 persones diferents.  Les butlletes que no s’entenguin podran ser invalidades.

Donada la mecànica dels sorteigs, que es realitzaran en un acte amb públic, en una hora d’alta concurrència, al mig del mercat, no caldrà la compareixença d’un notari.


6.Premis           
Els premis d’aquesta promoció són 5 lots de productes i/o serveis del mercat (4 lots amb productes alimentaris i el 5è és una caixa sorpresa) valorats cadascun dels 5 en 250 euros (IVA inclòs).

 

7.Notificació
La notificació als guanyadors de l’obtenció del premi es realitzarà preferentment el mateix dissabte 22 i els lots s’hauran de recollir durant el mateix dissabte 22, diumenge 23 o dilluns 24 de desembre durant l’horari d’obertura del mercat. En cas de no haver pogut contactar amb algun dels guanyadors abans del dia 31 de desembre de 2018, o bé que algun d’ells no hagués recollit algun premi abans d’aquest dia, el divendres dia 4 de gener a les 13h es traurà una altra butlleta (o les que calguin) d’entre les que no hagin resultat premiades en els primers sorteigs i, el mateix dia s’avisarà al nou guanyador.

 

8. Fiscalitat i canvis

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els guanyadors oficials no podran canviar el premi per diners en efectiu. El Mercat Central de Sabadell es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus clients, així com de substituir el premi de la promoció per un altre del mateix valor, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en què ho consideri oportú. 

 

9. Comunicació als guanyadors

El Mercat Central de Sabadell comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, mitjançant via telefònica. En cas de no localitzar el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.

 

10. Acceptació del premi

L’acceptació del premi per part del guanyador es considera feta en el moment en què el titular signa la recollida del premi.

L’acceptació del premi, comporta l’autorització al Mercat Central de Sabadell de fer-li una fotografia i publicar-la a la seva web i xarxes socials, per a la publicitat i promoció del Mercat Central de Sabadell.

 

11.     Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE)2016/679 General de Protecció de Dades Personals, li informem del tractament de les seves dades personals, a través d’un fitxer del que es responsable la  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADEL, per gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el lliurament del premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. Els destinataris  de la informació són  els participants  d’aquest concurs.El termini de conservació previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat d’emmagatzemar, però  en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així com la revocació del consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL en PLAÇA DEL MERCAT S/N, 08201, SABADELL, BARCELONA, per adreça electrònica a info@mercatcentralsabadell.com.

Igualment li informem que té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades pertinent.

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web del Mercat Central de Sabadell, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del Mercat Central de Sabadell amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors.

 

12.     Situacions excepcionals

Qualsevol dubte o qüestió que generin l’aplicació d’aquestes bases i el funcionament del sistema informàtic seran resolts per la Junta Directiva de la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell. La participació en els sorteigs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Final del formulario

 

13.      Dipòsit de les bases

Aquestes bases seran dipositades en el Mercat Central de Sabadell i fetes públiques a través del plafó d’informació del mercat i la web www.mercatcentralsabadell.com