Arriba Carnestoltes!

Arriba Carnestoltes amb un taller de maquillatge el divendres a la tarda del dia 21 de 18 a 20h  i el concurs de disfresses del dia 22 de febrer. Us hi esperem!

 

Aqui teniu les bases del concurs.

 

Bases del concurs de disfresses 2020 del Mercat Central de Sabadell

 

DATA, HORA I LLOC

El concurs tindrà lloc el dissabte dia 22 de febrer de 2020, al mig Mercat Central de Sabadell, a les 11hores.

 

PARTICIPANTS

Podran participar totes les nenes i nens, de 3 a 13 anys que, inscrites prèviament, portin disfressa. Els nens i nenes hauran de tenir la corresponent autorització dels seus pares o tutors i anar acompanyats per ells. Aquesta autorització tindrà validesa de declaració responsable. Es podrà sol·licitar llibre de família o documentació acreditativa de la filiació. En cas contrari, no podran participar.

> Inscripció infantil <

 

També hi haurà una categoria familiar, en què hi podran participar totes les famílies, que seran grups constituïts per 1 o més persones adultes (màxim 4 adults) amb infants d’1 a 13 anys (mínim 1 infant) que, inscrites prèviament, portin disfressa i formin un conjunt temàtic.

> Inscripció familiar <

 

CATEGORIES

S’estableixen dues categories:

-      Infantil:  amb tres premis iguals per als tres primers classificats, que serà una bicicleta amb un valor econòmic aproximat de 160€.

-      Familiar: amb un sol premi: 200€ en vals de compra del mercat.

Es considerarà grup o parella al conjunt de 2 o més infants disfressats que comparteixin una temàtica comú evident i no es presentin com a part d’una família. A efectes de participació, els grups o parelles es consideraran com un sol participant i, només podrà ser premiat o tot el grup (o parella) en conjunt o un sol dels seus participants (a escollir pel grup) però, en qualsevol cas, només podrà guanyar un sol premi.

 

VALORACIONS

A efectes del concurs, es valorarà l’efecte que produeixin al jurat les disfresses. El jurat no admetrà disfresses que consideri ofensives.

 

JURAT

El jurat, que estarà format per representants de diversos àmbits de la ciutat, estarà facultat per decidir en aquells aspectes que no estiguin recollits en les presents bases o que presentin algun dubte en la seva aplicació i, la seva decisió serà inapel·lable fins i tot en el cas de què algun premi es pugui declarar desert.

 

ACCEPTACIÓ DEL PREMI

Els premis són personals i intransferibles no podent, els guanyadors, cedir-lo a tercers.

L’acceptació dels premis per part dels guanyadors es considera feta en el moment en què els titulars signen la recollida dels premis.

En el cas dels premis infantils, hauran d'acceptar i recollir els premis els pares dels menors o, en defecte d'això, l'adult que els acompanyi i hagi estat autoritzat pels pares. Si algun dels guanyadors no assisteix a l’acte d’entrega, el seu premi  s’assignarà al següent classificat.

Pel que fa al premi familiar, el premi l’haurà d’acceptar i signar-ne l’acceptació alguna de les persones adultes que en formin part.

 

LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte del Jurat es farà públic al finalitzar el concurs i  el premi s’entregarà personalment als guanyadors just en aquell moment.

Les imatges que enregistri l’organització durant el transcurs de la desfilada i, de l’entrega de premis, podran ser publicades a la web del Mercat Central, a les xarxes socials on el mercat hi tingui presència, a la seva intranet i/o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del mercat.

 

FISCALITAT I CANVIS

Els premis estan subjectes a la retenció fiscal corresponent i la responsabilitat correspon exclusivament al premiat, eximint de qualsevol responsabilitat a l'entitat promotora del present concurs.

El valor de mercat de cada premi infantil (bicicleta) és d’aproximadament 160 €uros. El valor total dels vals de compra del premi familiar és de 200€.

De conformitat amb la normativa de l’Impost sobre l’IRPF, tots els premis de valor inferior a 300,01 euros estant exempts de retenció o ingrés a compte.

Els guanyadors no podran bescanviar el premi ni total ni parcialment pel seu valor en metàl·lic. S’inclouen també com a no bescanviables per diners ni total ni parcialment els vals de compra del premi familiar.

 

INSCRIPCIONS

Les inscripcions, que seran gratuïtes, cal fer-les a la parada d’Atenció Ciutadana del mercat, el mateix dia, de les 10 a les 11 del matí. La inscripció es podrà tancar abans si l’organització considera que ja hi ha prou inscrits. Un cop tancada la inscripció, no s’admetrà cap més participant al concurs.

 

Els fulls d’inscripció podran trobar-se a la parada d’Atenció Ciutadana del Mercat Central i a la web del Mercat Central.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb la normativa de protecció de dades, li informem del tractament de les seves dades personals, a través d’un fitxer del que es responsable la  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADEL, per gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el lliurament del premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. Els destinataris  de la informació són  els participants  d’aquest concurs. El termini de conservació previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat d’emmagatzemar, però  en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així com la revocació del consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL en PLAÇA DEL MERCAT S/N, 08201, SABADELL, BARCELONA, per adreça electrònica a info@mercatcentralsabadell.com

 

Igualment li informem que té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades pertinents.

 

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web del Mercat Central de Sabadell, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del Mercat Central de Sabadell amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Qualsevol dubte que generin aquestes bases serà resolt per la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell.

La inscripció i participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases per part del participant i dels seus representants.