Nous sorteigs al mercat

Hem preparat nous sorteigs de vals de compra per aquestes festes. Esperem que us agradin!

 

Bases dels dos sortejos:

BASES REGULADORES DELS SORTEJOS DE VALS DE COMPRA NADAL 2021 DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL

 

1. Definició de la campanya

L’objectiu d’aquesta campanya és sortejar 1.650 euros en  vals de compra entre les persones que siguin titulars d’una targeta client del Mercat Central de Sabadell i comprin al Mercat Central de Sabadell durant el període de temps comprès entre els dies 13 de desembre de 2021 i 5 de gener de 2022. La promoció consisteix en 1, 2 o 3 sortejos diaris (els dies en què el mercat obri al públic i estiguin inclosos dins del període de temps de la promoció) i diferents d’un val de compra de 50 euros cadascun (físicament són 5 vals de compra de 10 euros per premi).

 

2. Qui pot participar en la promoció

Poden participar en la promoció, exclusivament, totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys, que essent clients del Mercat Central de Sabadell, siguin a la vegada titulars de la Targeta Client d’aquest mercat.

N’estan expressament exclosos:

- les persones jurídiques;

- els paradistes del Mercat Central de Sabadell, les persones que visquin amb ells (a la mateixa casa) i els seus empleats.

 

3. Vigència de la promoció

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre el dia 13 de desembre de 2021 i el 5 de gener de 2022, ambdós inclusivament.

 

4. Validesa dels vals de compra                         

Els vals de compra tindran validesa entre els dies 13 de desembre de 2021 i 31 de març de 2022.

 

5. Com participar en la promoció

Les persones poden participar en aquests sorteigs en el moment en què, efectuant una compra en les parades del Mercat Central, paguin i donin a la parada on estiguin comprant la targeta client del mercat perquè la passin pel lector de targetes adherit a les pantalles tàctils del sistema informàtic.  

 

6. Mecanisme del sorteig i dates dels sorteigs

Principio del formulario

La distribució dels premis es realitzarà mitjançant el sistema informàtic de Moments Guanyadors, d'acord amb la següent mecànica:

Hi haurà 33 Moments Guanyadors distribuïts durant tot el període promocional. Els dies, hores, minuts i segons guanyadors es determinaran de forma totalment aleatòria mitjançant una aplicació informàtica que s’anomena imercat admin.

El Mercat Central de Sabadell disposa d’un arxiu informàtic amb les dades de tots els titulars de les targetes client del mercat.

Participen en algun sorteig d’un dia aquelles persones titulars de la targeta client del mercat que, el dia del sorteig, comprin en el Mercat Central de Sabadell.

La participació en un sorteig té lloc en el moment en què finalitza una compra en una parada del mercat i el comprador entrega al paradista la targeta client del mercat, a fi i efecte de què la passi pel lector de targetes del sistema informàtic.

Centralitzadament, i mitjançant un procés informàtic, s’aplica una funció d’aleatorietat basada en el nombre total de registres del període de temps establert per a cada sorteig.

Els usuaris que participin en aquesta promoció, i coincideixin amb un Moment Guanyador, obtindran un dels premis descrits a les presents bases.

Donada la mecànica del sistema, no serà possible la compareixença d’un notari.

En cas de no coincidència d’un Moment guanyador amb cap usuari o la renúncia a algun premi, la Junta Directiva del Mercat Central es reserva el dret d’afegir-lo o no a sortejos posteriors a aquest.

Final del formulario

Els moments guanyadors es distribuiran de la següent manera:  

    * es realitzarà 1 sorteig cada matí (de 8 a 14 o de 8 a 15 hores) segons l’horari del mercat d’aquell dia);

    * es realitzarà 1 sorteig cada tarda (de 17.01 a 20.30h) dels dies que el mercat estigui obert en aquest horari;

   * es realitzarà 1 sorteig durant les primeres hores de la tarda (de 14.01 a 17 hores) dels dies 17, 23 i 30 de desembre de 2021.

 

7. Premis

           
Els premis d’aquesta promoció són 33 vals de compra del Mercat Central de Sabadell de 50 euros cadascun. Físicament són 165 vals de 10 euros per al total de premis.

  

8. Validesa dels vals

Els vals de compra seran vàlids per a compres superiors a 10 euros a les parades del Mercat Central de Sabadell. S’admetrà l’ús de diversos vals en compres de valors múltiples de 10 (en compres superiors a 20€, es podran fer servir 2 vals, superiors a 30€, 3 vals, etc.). Els vals no es podran bescanviar ni total ni parcialment per diners.

Els premis seran lliurats a les persones guanyadores físicament i NOMÉS a la parada d’Atenció Ciutadana del Mercat Central de Sabadell, prèvia identificació.

 

9.Notificació

La notificació a les persones guanyadores de l’obtenció del premi comporta l’inici del termini d’un mes (30 dies naturals) en què han d’acceptar el premi. En el cas de què un premi no sigui acceptat (o recollit) dins d’aquest termini, per algun dels premiats, es considerarà que aquest guanyador renuncia al premi. Donada aquesta situació, el premi es declararà desert.

Si el càlcul del termini d’acceptació generés algun dubte, aleshores el període de temps d’acceptació de 30 dies naturals es començarà a comptar des de l’endemà del dia del sorteig en què aquella targeta client hagi resultat premiada.

 

10. Fiscalitat i canvis

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els guanyadors oficials no podran bescanviar el premi per diners en efectiu. El Mercat Central de Sabadell es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus clients, així com de substituir el premi de la promoció per un altre del mateix valor, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en què ho consideri oportú. 

 

11. Comunicació als guanyadors

El Mercat Central de Sabadell comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, preferentment mitjançant via telefònica però en casos excepcionals es podrà valorar fer-ho a través de mitjans que requereixin internet.  En cas de no localitzar el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.

 

12. Acceptació del premi

L’acceptació del premi per part del guanyador es considerarà feta en el moment en què el titular signi la recollida del premi.

L’acceptació del premi comportarà l’autorització, al Mercat Central de Sabadell de fer-li una fotografia i, publicar-la a la seva web i xarxes socials o enviar-la als mitjans de premsa, per a la publicitat i promoció del Mercat Central de Sabadell.

 

13.     Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE)2016/679 General de Protecció de Dades Personals, li informem del tractament de les seves dades personals, a través d’un fitxer del que es responsable la  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADEL, per gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el lliurament del premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. Els destinataris  de la informació són  els participants  d’aquest concurs. El termini de conservació previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat d’emmagatzemar, però  en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així com la revocació del consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL en PLAÇA DEL MERCAT S/N, 08201, SABADELL, BARCELONA, per adreça electrònica a info@mercatcentralsabadell.com.

Igualment li informem que té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades pertinent.

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web del Mercat Central de Sabadell, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del Mercat Central de Sabadell amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors.

 

14.     Situacions excepcionals

Si per raons de funcionament del sistema informàtic o de la gestió dels sorteigs o de la situació general algun dels dies inclosos dins del període de promoció no surt algun premi o no es poden fer els sortejos Mercat Central es reserva el dret d’allargar (o no) la promoció en un nombre de dies igual als què no hi hagi hagut premi o d’organitzar un altre sorteig amb aquests premis que no han sortit. 

Qualsevol dubte o qüestió que generin l’aplicació d’aquestes bases i el funcionament del sistema informàtic seran resolts per la Junta Directiva de la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell. La participació en els sorteigs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Final del formulario

 

15.      Dipòsit de les bases

Aquestes bases seran dipositades en el Mercat Central de Sabadell i fetes públiques a través del plafó d’informació del mercat i la web www.mercatcentralsabadell.com

 

BASES REGULADORES DEL SORTEIG DE VALS DE COMPRA EXCEPCIONALS  DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL

 

 1. Definició de la campanya

L’objectiu d’aquesta campanya és sortejar 9 vals de compra excepcionals de 150 euros cadascun (IVA inclòs), com a acció de promoció del mercat. El valor total del conjunt dels premis és de 1.350 euros.  

 

2. Qui pot participar en la promoció

Poden participar en la promoció, exclusivament, totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys, que siguin clients (compradors) del Mercat Central de Sabadell.

N’estan expressament exclosos:

- les persones jurídiques

- els paradistes del Mercat Central de Sabadell, les persones que visquin amb ells (a la mateixa casa) i els seus empleats.

 

3. Vigència de la promoció

La promoció tindrà lloc en el període comprès entre les 10h del dia 10 de desembre de 2021 i les  13.15h del dia 30 de desembre de 2021.  Si l’organització ho considera, el període de promoció podrà començar abans.

 

4. Com participar en la promoció

Les persones compradores del mercat poden participar en aquests sorteigs omplint alguna (o algunes) de les butlletes que podran trobar a les parades del Mercat Central de Sabadell en el moment d’efectuar alguna compra, durant el període de la promoció i, dipositant-la (un cop emplenada) a l’urna que trobaran al mig del mercat, des de les 10h del dia 10 de desembre fins a les 13.15h del dia 30 de desembre d’enguany. El sorteig tindrà lloc a les 13.30h del mateix dia 30 de desembre de 2021.   

 

5. Mecanisme i data dels sorteigs

Els vals seran sortejats el dijous 30 de desembre a les 13.30h al mig del mercat. No obstant, si la situació del moment ho impedís, es buscaria algun altre mitjà per realitzar aquest sorteig (notari) i es realitzaria durant el dilluns 3 de gener de 2022.

Només es podrà assignar cada val a una persona (i telèfon) diferent, de forma que si sortissin extretes de l’urna en el moment dels sorteigs dues o més butlletes de la mateixa persona (o telèfon) les  butlletes repetides seran desestimades i es trauran, en aquest moment, les butlletes necessàries per substituir a les repetides. Si aquestes també fossin repetides, se’n trauran d’altres per substituir-les. L’objectiu és que els 9 vals excepcionals assignats a 9 llars diferents. Les butlletes que en el moment del sorteig no s’entenguin i no es puguin llegir bé podran ser invalidades.

Donada la mecànica dels sorteigs, que es realitzaran en un acte amb públic, en una hora d’alta concurrència, al mig del mercat, no caldrà la compareixença d’un notari.


6.Premis

Els premis d’aquesta promoció són 9 vals de compra del mercat  de 150 euros cadascun. Físicament són 135 vals de 10 euros per al total de premis.

 

7. Validesa dels vals de compra                         

Els vals de compra tindran validesa entre els dies 30 de desembre de 2021 i 30 d’abril de 2022.

 

8.Notificació

La notificació als guanyadors de l’obtenció del premi es realitzarà preferentment l’endemà del sorteig. Aquests vals s’hauran de recollir el dia i hora en què l’organització convoqui als guanyadors. No obstant, si algun dels guanyadors no pogués venir aquell dia (o/i hora) el Mercat Central podrà acordar amb ell un moment o dia posterior. En cas de no haver pogut contactar amb algun dels guanyadors abans del dia 5 de gener de 2021 a les 12h, o bé que algun d’ells no hagués recollit el premi abans d’aquest dia i hora, el dissabte 8 de gener de 2022 a les 13h es traurà una altra butlleta (o les que calguin) d’entre les que no hagin resultat premiades en els primers sorteigs i, el dilluns següent s’avisarà al nou (o nous) guanyadors. En cap cas podrà ser una butlleta de la mateixa persona o telèfon que les premiades en els primers sorteigs.  

 

9. Fiscalitat i canvis

Els premis d’aquesta campanya estan subjectes a la normativa fiscal que regeix aquesta matèria. Els guanyadors oficials no podran bescanviar els premis per diners en efectiu. El Mercat Central de Sabadell es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació als seus compradors, així com de substituir els premis de la promoció per un altre del mateix valor, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en què ho consideri oportú. 

 

10. Comunicació als guanyadors

El Mercat Central de Sabadell comunicarà el resultat del sorteig als guanyadors, de manera personalitzada, mitjançant via telefònica. En cas de no localitzar el guanyador després de 3 intents, el premi es considerarà desert.

 

11. Acceptació del premi

L’acceptació del premi per part dels guanyadors es considerarà feta en el moment en què els titulars signin la recollida dels premi.

L’acceptació dels premis, comporta l’autorització al Mercat Central de Sabadell de fer-los una fotografia i publicar-la a la seva web i xarxes socials, així com també d’enviar-la als mitjans de comunicació, per a la publicitat i promoció del Mercat Central de Sabadell.

 

12.     Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del Reglament (UE)2016/679 General de Protecció de Dades Personals, li informem del tractament de les seves dades personals, a través d’un fitxer del que es responsable la  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADEL, per gestionar la participació del titular en el present concurs i, tramitar posteriorment el lliurament del premi, si escau. Les seves dades es tracten en base al seu consentiment. Els destinataris  de la informació són  els participants  d’aquest concurs. El termini de conservació previst és aquell estipulat a la normativa vigent i, en tot cas,  mentre no retiri el seu consentiment prestat. No es preveu la transferència de les seves dades, exceptuant la finalitat d’emmagatzemar, però  en qualsevol cas, es farà en base a l’existència de les garanties adequades. L’informem dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició així com la revocació del consentiment prestat en el seu cas, contactant amb  UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT CENTRAL DE SABADELL en PLAÇA DEL MERCAT S/N, 08201, SABADELL, BARCELONA, per adreça electrònica a info@mercatcentralsabadell.com.

Igualment li informem que té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades pertinent.

Així mateix, els participants  autoritzen a què el seu nom, cognoms i la seva imatge siguin publicats a la pàgina web del Mercat Central de Sabadell, a les xarxes socials o a d’altres publicacions, o enviades als mitjans de premsa per elaborar material gràfic relatiu a la promoció del Mercat Central de Sabadell amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors.

 

13.     Situacions excepcionals

Qualsevol dubte o qüestió que generin l’aplicació d’aquestes bases i el funcionament del sistema dels sorteigs seran resolts per la Junta Directiva de la Unió de Comerciants del Mercat Central de Sabadell. La participació en els sorteigs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Final del formulario

 

14.      Dipòsit de les bases

Aquestes bases seran dipositades en el Mercat Central de Sabadell i fetes públiques a través del plafó d’informació del mercat i la web www.mercatcentralsabadell.com